Odabrani tekstovi

DŽAMIJE U KUR’ANU I SUNNETU

Tekst u povodu Dana džamija koji se svake godine obilježava 7. maja, evocirajući uspomenu na zločinačko rušenje Ferhadije džamije u Banjoj Luci 7. maja 1993. godine.

SVRHA I FUNKCIJA DŽAMIJA

Kur’an: „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije, u kojime se mnogo spominje Allahovo ime.“ (El-Hadždž, 40.)

Kur’an: „A džamije uistinu pripadaju Allahu, zato se mimo Allaha nikome ne klanjajte.(El-Džinn, 18.)

Kur’an: „U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i zekat udjeljuju i koji strepe od Dana u kome će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje onom kome hoće bez računa.“ (En-Nur, 36-38.)

Kur’an: „I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: „Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.“ (El-Bekare, 125.)

Kur’an: „I obraćajte se samo Njemu kad u džamiju odete, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru!” (El-’Araf, 29.)

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ove džamije namijenjene su za spominjanje Uzvišenog Allaha, dž.š., obavljanje namaza i učenje Kur’ana.“ (Muslim)

O IZGRADNJI DŽAMIJA

Kur’an: „Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na Pravom putu.“ (Et-Tevbe, 18.)

Osman ibn Afan, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Onome ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će sagraditi dvorac u Džennetu.“ (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Vjerniku se od njegovih djela poslije smrti priključuju: znanje koje je širio, dobro dijete koje je ostavio, Mushaf koji je dao u nasljedstvo, džamija koju je sagradio, kuća za putnika-namjernika koju je sagradio, voda koju je doveo, ili sadaka koju je dao iz svoga imetka u toku svoga zdravlja i života da se raspodijeli poslije njegove smrti.“ (Ibn Madže – hasen)

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko u ime Allaha sagradi džamiju, bila ona velika ili mala, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu.“ (Tirmizi)

Omer ibn Hattab, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko sagradi džamiju u kojoj će se spominjati Allahovo ime, njemu će Allah, dž.š., sagraditi dvorac u Džennetu.” (Ibn Madže – sahih)

Aiša, r.a., kaže: „Naredio nam je Allahov Poslanik, a.s, da gradimo džamije u naseljima.” (Ibn Madže – sahih)

Džabir ibn Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko učestvuje u gradnji džamije onoliko koliko je potrebno da se napravi gnijezdo vrapca, ili manje, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu.” (Ibn Madže – sahih)

O VRIJEDNOSTI DŽAMIJA

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Najdraža mjesta Allahu, dž.š., su džamije, a najmrža pijace.“ (Muslim)

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao da je Uzvišeni Allah, dž.š., rekao: „Džamije su Moje kuće na Zemlji. Pa blago li se robu koji se očisti kod svoje kuće, a zatim Me posjeti u Mojoj kući. Zaista, pravo Domaćina je da iskaže počast Svom gostu.“ (Ebu Neim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Vi ste neprestano u namazu sve dok ga iščekujete. Meleki neprestano mole za svakog od vas sve dok je u džamiji i dok mu se ne desi nešto što kvari abdest. Meleki govore: „Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se!“ (Tirmizi – hasen-sahih)

O ODRŽAVANJU DŽAMIJA I ODSTRANJIVANJU IZ NJIH ONOGO ŠTO SMETA KLANJAČIMA

Kur’an: „Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju…“ (Et-Tevbe, 18.)

Kur’an: „Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.“ (El-Bekare, 125.)

Aiša, r.a., kaže: „Naredio nam je Allahov Poslanik, a.s., da džamije održavamo čistim i da ih lijepim mirisom namirišemo.“ (Ibn Madže – sahih)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neka crnkinja mela (čistila) džamiju, pa je preselila na Ahiret. Kako je dugo nije vidio Allahov Poslanik, a.s., je upitao za nju. Ashabi mu odgovoriše da je umrla. Muhammed, a.s., im tada reče: ‘Zašto me niste obavijestili o njenoj smrti?’ Oni kao da joj nisu pridavali posebnu važnost. Vjerovjesnik, a.s., zatim reče: ‘Pokažite mi njen kabur!’ Ashabi mu pokazaše njen kabur, a on, nakon što joj je klanjao dženazu, reče: ‘Zaista su ovi kaburi mračni njihovim stanarima, a Allah ih mojim namazom osvijetli.’“ (Buhari i Muslim)

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko otkloni kakvu neprijatnost iz džamije, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Ibn Madže – daif)

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Pokazane su mi nagrade mog Ummeta, pa čak i trunčica koju čovjek iznese iz džamije.“ (Ebu Davud – daif)

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Pljuvanje u džamiji je grijeh, a iskupljenje za to je čišćenje pljuvačke.“ (Muslim)

Hazreti Aiša, r.a., prenosi: „Allahov Poslanik, a.s., vidio je na zidu džamije prema Kabi slinu ili pljuvačku ili nešto slično, pa je to otrao.“ (Buhari)

Enes ibn Malik, r.a., kaže: „Allahov Poslanik, a.s., je vidio pljuvačku na zidu džamije prema kibli i toliko se zbog toga naljutio da mu je lice pocrvenilo. Tada je neka žena ensarijka ustala, očistila tu pljuvačku i na njeno mjesto stavila miris. Vjerovjesnik, a.s., zatim reče. „Kako je to lijepo djelo.“ (Nesai – sahih)

DOVE PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ DŽAMIJE

Ebu Humejd, r.a., i Ebu Usejd, r.a., su prenijeli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas ulazi u džamiju neka kaže: „Allahu moj, otvori mi vrata Svoje milosti.“ A kada izlazi iz džamije neka prouči: „Allahu moj, podari mi Svoje dobrote.“ (Muslim, Nesai – sahih)

Fatima, kćerka Allahovog Poslanika, a.s., je rekla: „Kada bi ulazio u džamiju Allahov Poslanik, a.s., je učio dovu: ‘U ime Allaha! Neka je spas na Allahovog Poslanika! Allahu moj, oprosti mi moje grijehe i otvori mi vrata Svoje milosti.’ A kada bi izlazio iz džamije učio bi dovu: ‘U ime Allaha! Neka je spas na Allahovog Poslanika! Allahu moj, oprosti mi moje grijehe i otvori mi vrata Svoje dobrote.’“ (Ibn Madže – daif)

Ebu Katade es-Selemi, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas uđe u džamiju neka klanja dva rekata prije nego što sjedne.“ (Buhari)

Abdullah ibn Amr ibn el-As prenosi da bi Vjerovjesnik, a.s., kada bi ulazio u džamiju govorio: „Utječem se Uzvišenom Allahu, Njegovom plemenitom licu i Njegovoj iskonskoj snazi od prokletog šejtana.’ Kada neko ovo izgovori, šejtan kaže: ‘Sačuvan je od mene preostali dio dana.‘“ (Ebu Davud – sahih)

O NAMAZU I DRUGIM IBADETIMA U DŽAMIJI

Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Namaz u džematu vrjedniji je od namaza pojedinca za dvadest i sedam deredža (stupnjeva).“ (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti smirenost, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod Njega.“ (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Namaz obavljen u džematu (u džamiji) bolji je od namaza pojedinca u kući ili dućanu za dvadeset i pet stupnjeva. To je zbog toga što se on abdesti i uljepša abdest, a zatim ode u džamiju samo radi namaza, za svaki korak mu se podiže deredža i briše grijeh. Kada klanja namaz, meleki mole za njega sve dok sjedi na mjestu na kojem je klanjao, govoreći: ‘Allahu moj, oprosti mu, Allahu moj, smiluj mu se.’ On je u namazu sve dok iščekuje namaz.” (Buhari i Muslim)

O ODLASKU U DŽAMIJU

Kur’an: „O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada u džamiju krenete!“ (El-‘Araf, 31.)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Sedmericu će Allah sklonuti u Svoj hlad, na dan kada drugog hlada mimo Njegovog ne bude bilo: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koji su se zavoljeli u ime Allaha, zbog toga se sastajali i zbog toga se rastajali, čovjeka kojeg je na blud pozvala (dunjalučki) ugledna i lijepa žena, pa je on odbio govoreći joj da se boji Allaha, čovjeka koji je udijelio sadaku tajno tako da njegova ljevica ne zna šta je udijelila desnica i čovjeka koji u samoći spomene Allaha pa mu poteku suze.“ (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kad god neko ode u džamiju ujutro ili navečer, Allah mu pripremi mjesto u Džennetu koliko god puta otišao, ujutro ili navečer.” (Buhari i Muslim)

Burejde, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Obradujte one koji pješice po mraku idu u džamiju potpunim svjetlom na Sudnjem danu.“ (Ebu Davud i Tirmizi – garib)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ko se kod svoje kuće očisti (uzme abdest), a zatim ode u jednu od džamija radi obavljanja jednog od Allahovih farzova (namaza), s korakom jedne noge brišu mu se grijesi, a s korakom druge noge podižu deredže.“ (Muslim)

Ubejj ibn Kab, r.a., kaže: „Jedan od ensarija imao je kuću na periferiji Medine, a na svaki namaz je dolazio u Poslanikovu, a.s., džamiju. Bilo nam ga je žao zbog toga, pa sam mu rekao: ‘Čovječe, kad bi sebi kupio magarca da ga jašeš po noći i po vrelini.’ On reče: ‘Ah, mene ne bi previše radovalo da mi je kuća blizu džamije, već ja želim da mi moji koraci dok idem u džamiju i dok se vraćam kući budi upisani (u dobra djela).’ Ubejj ibn Kab je obavijestio Allahovog Poslanika, a.s. o tome. Vjerovjesnik, a.s., ga je pozvao, pa kad je ensarija i Poslaniku, a.s., rekao isto što i Ubejju ibn Kabu, Poslanik, a.s., mu reče. ‘Dobit ćeš to što očekuješ.‘“ (Muslim)

Ebu Hurere, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) da idu u džamije, s tim da ne dolaze namirisane.“ (Ebu Davud – hasen)

Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Dozvolite ženama da noću idu u džamiju!’ Kad je to čuo Ibn Omerov sin rekao je: ‘Tako mi Allaha, nećemo im dopustiti da u njoj čine nered! Tako mi Allaha, nećemo im to dopustiti.’ Ibn Omer se tad naljuti na njega i izgrdi ga rekavši mu: ‘Kažem da je Allahov Poslanik, a.s., rekao da im dopustite da idu u džamiju, a ti veliš: ‘Nećemo im dopustiti.‘“ (Ebu Davud –sahih)

Hazreti Aiša, r.a., kaže: „Da je Allahov Poslanik, a.s., doživio da vidi novotarije koje su žene uvele zabranio bi im dolazak u džamiju kao što je bilo zabranjeno ženama Benu Israilovim.“ (Muslim i Ebu Davud – sahih)

Ebu Seid, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kad vidite neku osobu da posjećuje (a u drugom predanju stoji: „…da održava…“) džamiju, svjedočite za nju da je vjernik. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ‘Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i Onaj svijet vjeruju.‘ (Et-Tevbe, 18.).“ (Tirmizi – hasan-garib)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Hoćete li da vas uputim na ono čime se brišu grijesi i podižu deredže vjernika?“ Prisutni rekoše: „Naravno, Allahov Poslaniče.“ Vjerovjesnik, a.s., tada reče: „Upotpunjavanje abdesta u teškim i nepovoljnim uvjetima, mnoštvo koraka do džamije i iščekivanje namaza poslije namaza. To vam je bdijenje na Allahovom Putu.“ (Muslim)

 

O ZABRANJENIM I POKUĐENIM STVARIMA U DŽAMIJI

Kur’an: „Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na Ovome svijetu doživjet će sramotu, a na Onom svijetu patnju veliku!“ (El-Bekare, 114.)

Enes ibn Malik, r.a., prenosi: „Dok smo boravili u džamiji s Poslanikom, a.s., ušao je neki beduin i počeo mokriti u džamiji. Ashabi počeše negodovati govoreći: „Mah, mah.“ Poslanik, a.s., im reče: „Pustite ga i nemojte ga prekidati.“ Oni su ga ostavili na miru dok nije završio. Zatim ga je Allahov Poslanik, a.s., pozvao i rekao mu: „Ove džamije nisu namijenjene za mokrenje, niti za vršenje velike nužde, nego za spominjanje Uzvišenog Allaha, obavljanje namaza i učenje Kur’ana.“ (Muslim)

Ebu Seid el-Hudri, r.a., kaže: „Vjerovjesnik, a.s., je volio mirisno alojino drvo. Stalno ga je nosio u ruci. Jednom prilikom ušao je u džamiju i ugledao pljuvačku na zidu prema kibli. Obrisao je pljuvačku, a onda se ljutito okrenuo prema ljudima i rekao: ‘Da li bi vama bilo drago da vam neko pljune u lice!? Kada se neko od vas okrene prema kibli, okrenuo se prema Uzvišenom Gospodaru, a melek mu je s desne strane. Zato, ne pljujte na svoju desnu stranu niti ispred sebe!“ (Ebu Davud – sahih)

Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Onaj ko bude jeo bijeli luk neka nipošto ne ulazi u džamije!“ (Muslim)

Džabir ibn Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Onaj ko jede bijeli ili crveni luk neka se izdvoji od nas (neka ne ide u džamiju) i neka ostane u svojoj kući.“ (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada čujete nekoga da u džamiji traži izgubljenu životinju recite mu: „Allah ti je ne vratio!“ Uistinu, džamije nisu građene u tu svrhu.“ (Muslim)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Kad vidite nekoga da prodaje ili kupuje u džamiji, recite mu: „Allah ti ne dao uspjeha u trgovini.“ (Nesai i Tirmizi – hasen)

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Neće nastupiti Kijametski dan dok se ljudi ne počnu natjecati u ukrašavanju džamija.“ (En-Nesai i Ibn Madže – sahih)

Enes, r.a, kaže: „Ljudi se takmiče u ukrašavanju džamija, a u njih rijetko i u malom broju dolaze.“ (Buhari)

Molimo Dragog Boga da sačuva bosanskohercegovačke muslimane i njihove džamije. Molimo Ga da nas učini od onih čija srca su vezana za džamije i čiji su koraci do džamija pobrojani i upisani u dobra djela.

Autor: Elvir Duranović

www.preporod.com