Tekstovi o Konjicu

SPISAK IMAMA IZ NERETVICE

Prema knjizi “Tragom izgubljene zemlje Ibre Here

 

Bare

•     Rustić Hasan* – u tom vremenu veoma pismen i učen. Između ostalog, bavio se i zapisivnjem, navodno, isti je posjedovao veći broj dijela i rukopisa na arapskom jeziku.

Bukovlje

 • Buljina Mustaj-beg* – završio medresu u Fojnici.
 • Mahmutović Avdo* – od 1874. do 1951. godine završio medresu u Fojnici.
 • Brkić Mujo* – službovao u mjestima Panduri i Dobričevići.

Blučići

 • Omerović Mustafa* zv. Mujaga – medresa Konjic.
 • Omerović Hasan*

Buščak

 • Đuro (Mujo) Mujaga* – medresa u Konjicu.
 • Đuro (Mujo) Mesa* – medresa u Konjicu.

Boždarevići

 • Hodžić Derviš* – medresa Konjic, imam džamije u Lisičićima.•Hodžić Alija«
 • Gagula Adem* (zvani hodža Gavranović) – Išao je u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, najbolji učenik svoje generacije. Nuđeno mu je da bude imam bilo koje džamije u Sarajevu (osim Begove džamije). Nikad nije radio kao efendija.

Cetina

 • Sakić Osman* – medresa Konjic.
 • Zukić Omer* – medresa Konjic.
 • Zukić Mujo*

Donje Višnjevice

 • Hakalović Mumin* – medersa Konjic, hodža u svom selu.
 • Hakalović Mušan* – medresa Konjic, hodža u svom selu.
 • Hakalović Camil – polaznik medrese.
 • Kezo Osman – polaznik medrese.

Donji Čažanj

Velid Gagula, isto

 • Mujala Salih – svršenik Al-Azhara u Kairu, profesor Gazi Husrev-begove medrese, trenutno je glavni imam Bošnjaka Australije.
 • Žiko Ešref – medresa u Konjicu.
 • Mujala Adem – bio je imam u Parsovićima.
 • Mujala Mustafa – bio je imam u Podhumu.
 • Mujala Omer* – medresa u Konjicu i Carigradu, imam u Sarajevu.
 • Žiko Mirhet – završio medresu, period iza zadnjeg rata.
 • Žiko Osman

Dobrićevići

 • Hafiz Nezir Ruhid – imam Repovačke džamije, prvi hafiz u dolini Neretvice, nakon nepunih 100. godina.
 • Sitar Salih* – medresa Konjic, imam džamije u Podhumu.

Donji Prijeslop

•      Mujak Bešir* – medresa u Konjicu, imam u svom selu i Podhumu.

Gorani

 • Cokoja Bećir* – medresa Konjic, imam džamije u Goranima.
 • Hrnjica Ibro* – medresa Konjic, imam džamije u Goranima.
 • Kovačević Ibrahim* – medresa Konjic.
 • Graho Ibrahim – imam džamije u Džanićima.
 • Kovačević Ismet«

Gostevići

•      Padalović Zulfo* – medresa u Konjicu.

Gornje Višnjevice

 • •Pripo Saban* zv. Sabo – medresa Konjic, imam na Bivoljem Brdu.
 • •Pripo Jusuf* zv. Juso – medresa Konjic.

Gorica

 • Gabela Derviš* – medresa Sarajevo, imam Jahje-pašine džamije u Sarajevu.
 • Gabela Mula Jusuf«

Gornji Čažanj

 • Košpo Ahmet* – medresa Fojnica.
 • Košpo Avdo* – medresa Konjic.
 • Mutabdžija Mujo* – medresa Konjic.

Gradac

•      Demirović Mustafa*

Jasenik

 • Radmanić Vehbija – bio je imam na Džepima.
 • Ćosić Numan – današnji imam Prkanjske džamije u Konjicu.
 • Radmanić Mehmed
 • Hodža Ahmet – 1817. godine.
 • Ćosić Ahmet.
 • Perva Ferid – vjeroučitelj u OŠ „Parsovići”.
 • Ćosić Mustafa** – medresa u Konjicu, bio mlađi imam u Jaseniku.
 • Perva Bajro – bio je imam u Vardačkoj džamiji u Konjicu, novinar Preporoda.
 • Ćosić Adem – bio je imam u Goranima (penzioner).
 • Kozić Omer – vjeroučitelj u Prvoj osnovnoj školi u Konjicu.
 • Ćosić Mesud – glavni imam gradske džamije u Jablanici.

Kale

•      Jahić (Ahmet) Mehaga* (Kalovljak) – iako sa završenom medresom nije se bavio
imamskom dužnošću.

Kruščica

 • Terzić Ibrahim* – jedno vrijeme radio kao službenik u Vladi Sarajevo (Kraljevina Jugoslavija).
 • Mustafić Sulejmen* – šejh i hafiz.
 • Mustafić Ibrahim* – hafiz.
 • Mustafić Bećir* – medresa Konjic.
 • Habibija Mujo zv. Kutkić – mualim, završio medresu.
 • Habibija Osman*« – medresa Sarajevo, 40 godina radio kao mujezin Begove džamije u Sarajevu.
 • Habibija (Avdo) Salko* – bio hodža u svom selu i na Solakovoj Kuli.
 • Habibija Habib – 1817. godine.
 • Habibija (Avdo) Avdo – hodža u selu.
 • Habibija Osman* zv. Ćoso – medresa Konjic.
 • Habibija Ibrahim* – medresa u Sarajevu, mualim i mujezin GHB džamije u Sarajevu od 1897. godine te bibliotekar.
 • Habibije (Bekrija) Avdo – medresa u Konjicu, umro 1914. godine.
 • Habibija Ahmet – mujezin Gazihusrevbegove džamije u Sarajevu u prvoj polovici XX stoljeća.

Lukšije

•      Lukšija Sećan* zv. Sećo – medresa u Sarajevu, imam džamije u Goranima.

Lokva

•      Bajraktarević Mehmed*« zv. Skender – medresa Konjic.

Nevizdraci

•      Zahirović Zahir*

Oteležani

 • Ramić Mehmed* zv. Softa – medresa u Konjicu, imam džamije u Goranima.
 • Hondo (Muje) Bećir* – medresa u Mostaru, hodža u svom selu.

Parsovići

 • Sarajlić Mustafa – (1863.-1926. godina), medresa, bio prvi imam u staroj džamiji.
 • Sarajlić Ibrahim* – medresa Konjic, imam u selu.
 • Sarajlić Mehmed* – medresa Konjic, imam u selu.
 • Rizvić Ahmet* – medresa Konjic, nije se bavio imamskom dužnošću.
 • Mravović Adem* – medresa Konjic, nije se bavio imamskom dužnošću.
 • Cernica Amir-sadašnji imamu selu.

Podhum

 • Ahmić Jasmin – student u Turskoj.(Završio Karađozbegovu medresu u Mostaru)
 • Rizvić Husein
 • Ahmić Meho
 • Ahmić Smail – završena medresa u Sarajevu, nije sa bavio imamskom dužnošću.
 • Slato Husein* – medresa Sarajevo, nije se bavio imamskom dužnošću.
 • Ahmić Mula Mehmed*
 • Gačanin Ramo* – službovao u Kalama i Bušćaku.

Redžići

 • Redžić Zulfo* – imam džamije u Džanićima 60-ih god. XIX stoljeća.
 • Redžić Ibrahim – imam džamije u Džanićima.

Raotići

 • Zatega Fadil – vjeroučitelj.
 • Zatega Ahmet – dugogodišnji imam Caršijske džamije, zatim glavni imam Vardačke džamije. Od 2007. godine ovaj istaknuti imam odlazi u zasluženu penziju.

Slakovići

 • Mujić Vejsil* – rođen 1895. Službovao je do 1975. godine.
 • Mujić Muharem – medresa u Fojnici.
 • Mujić Hasib – poginuo u Fojnici.
 • Nefer Salih – imam Tekijske džamije u Konjicu.

Studenčica

 • Kovačević Sakib – zadnja služba mu je bila u Ribićima.
 • Hrnjica Uzeir – bio hodža u svom selu.
 • Mezit Idriz – radnik Muftijstva mostarskog.
 • Mezit Salem – Kao pripadnik A RBiH izgubio život za slobodu BiH.(Oba sina su mu imami)
 • Memić Osman 20 godina bio imam džamije u Studenčici.
 • Hrnjica Abid
 • Kovačević Ahmed – sadašnji imam u Kruščici.

Solakova Kula

 • Đuro Ahmo* – medresa Konjic.
 • Soljić (Mehmed) Šaćir* zv. Šećan – medresa Konjic.
 • Zalup Ahmo* – medresa Konjic, imam u selu.

Seonica

 • Buturović Derviš
 • Buturović Ahmed* – sin Osmanov, rođen 1902. godine, mujezin i imam u svim džamijama u Seonici.
 • Buturović Osman – 1880. godina., mujezin i imam u Seonici, Gornja Mahala.
 • Buturović Mustafa – hafiz.
 • Macanović Hasan* – imam u Podhumu.
 • Dermala Muhamed.
 • Uzunović Vejsil.
 • Uzunović Ahmed.
 • Begeta Muharem zv. Mušan* – službovao u Studenčici i Homatlijama.
 • Begeta Osman Nuri – šejh.
 • Lukšija Ragib*

Suitići

 • Sultić Adem* – službovao u Gornjim i Donjim Višnjevicama te u selu Trusina.

Treboje

•    Boloban Nafiz.

 

Kroz navedeni pregled da se uočiti da je u zadnjih 120 godine u Neretvici direktno i indirektno bilo zastupljeno preko 100 imama.