Prikaz knjiga

Iz kur’anskoga beskraja : stilistika kiraeta

Naziv knjige: Iz kur’anskoga beskraja : stilistika kiraeta

Autor: hafiz dr. Abdul-Aziz Drkić

Izdavač knjige je Fakultet  islamskih nauka Univereziteta u Sarajevu i Centar za Kur’an i sunnet, a knjiga je štampana 2022.godine.

Recenzenti knjige su prof. dr.  kurra hafiz Dževad Šošić i prof. dr.  hafiz Kenan Musić. Oni su u svojim recenzijama o knjizi napisali:

“Kiraete Kur’ana moguće je proučavati s brojnih aspekata i različitom naučnom metodologijom. Kod nas su se već pojavile naučne publikacije koje tretiraju historijsku, tefsirsku, tedžvidsku i pravopisnu pozadinu kiraeta. Knjiga Iz kur’anskoga beskraja: Stilistika kiraeta autora dr. hfz. Abdul-Aziza Drkića prvo je naučno djelo na našim prostorima koje rasvjetljava stilističke osobenosti kiraeta. Pisana jasnim rečenicama, lepršavim stilom i adekvatnim naučnim vokabularom, uz pregršt zanimljivih primjera, ova nas knjiga upoznaje s ulogom različitih kiraetskih formi u obogaćivanju stilskih vrijednosti kur’anskog izraza. Ovom knjigom u koju je utkao svoje naučno iskustvo, intelektualnu sposobnost i stručno umijeće, kao i svojim nastavničkim radom na Fakultetu islamskih nauka autor je dokazao da spada u red vodećih autoriteta iz oblasti kiraeta ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego i Balkana. Stoga toplo preporučujem našem čitateljstvu ovu vrijednu publikaciju koja će ih, uvjeren sam, ponovo oduševiti prezentiranim stilskim ljepotama nadnaravnog kur’anskog izraza. (kurra hafiz prof. dr. Dževad Šošić)

Kao nadnaravna knjiga, nadvremensko čudo i potvrda poslanstva Muhammeda, s.a.v.s., Kur’an predstavlja neiscrpno vrelo istinskih ljudskih spoznaja u najširem smislu. Između ostalih aspekata, u jezičkim dimenzijama on je nepregledno prostranstvo i beskraj leksičke, semantičke i stilističke nadnaravnosti. Fokusirajući se na fenomen kiraeta, autor nas uvodi u svijet stilistike Kur’ana i kroz multidisciplinarni pristup osvjetljava vrhunski stil kur’anskog izraza koji je nenadmašan, neimitativan i nadnaravan. Hafiz Drkić se kroz nastavni proces na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu bavi poučavanjem kiraeta, a pisanjem ovoga djela pokazao je relevantnu upućenost u oblast i svojim istraživanjem dao važan doprinos izučavanju jezičkog stila Kur’ana na našim prostorima. Smatram da bi čitanje ovoga djela značajno obogatilo svakoga ko se želi bolje upoznati sa kur’anskim naukama i napojiti se s vrela kur’anske inspiracije koja, Božijom milošću, prati sve generacije muslimana. (hafiz prof. dr. Kenan Musić)

 

SADRŽAJ KNJIGE

UVOD

NJEGOVA ČUDA NE PROLAZE

O KIRAETIMA.

Značenje pojma kiraeti

Vrste kiraeta.

Podjela na osnovu predaje

Podjela na osnovu prihvatljivosti

Kiraet, rivajet, tarikivedžh

ARGUMENTIRANJE KIRAETA

Nastanak i historijski razvoj

Najznačajnija djela

Vrste tevdžiha

Podjela na osnovu vrsta kiraetskih razlika

Vrste kiraetske argumentacije

Preferiranje jednog kiraeta u odnosu na drugi

O ARAPSKOJ STILISTICI

FONOSTILISTIČKI ASPEKT KIRAETA

Dužine

Dužine uzrokovane hemzetom

Meddu-t-ta’zim – Dužina veličanja

Medd bedel

Medd lazim

Sekta

Idgam

Ritam ajeta

SEMANTO-SINTAKSIČKI ASPEKT KIRAETA

Asidentske i polisidentske rečenice

Između obavijesne  i upitne rečenice

Između obavijesne i zapovjedne rečenice

Između navođenja  i ispuštanja

Ispuštanje subjekta 

Ispuštanje objekta 

Ispuštanje prvog člana genitivne veze 

Red riječi u rečenici

METAFORIČKI IZRAZI U KIRAETIMA

Poređenje kiraetima.

Metaforički izrazi  u kiraetima

Logička metafora u kiraetima

Metafora  u kiraetima

Metonimija  u kiraetima

Alegorija  u kiraetima

STILSKE FIGURE U KIRAETIMA

Iltifat u kiraetima

Iltifat iz trećeguprvo lice

Iltifat iz trećeg u drugo lice

Iltifat iz drugogutreće lice

Hiperbola u kiraetima

Hiperbola na nivou riječi

Hiperbola na nivou rečenice

Izdvajanje  u kira,etima

Zeugma u kiraetima

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

LITERATURA

Literatura na bosanskome jeziku

Literatura na arapskome jeziku

INDEKS IMENA

 

O autoru

Hafiz Abdul-Aziz Drkić rođen je 29. oktobra 1985. godine u Mostaru. Osnovno školovanje završio je u Hrasnici nakon čega upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju, kao učenik generacije, završava 2004. godine.

Iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesora islamske teologije.

Godine 2009. upisuje postdiplomski studij na istom fakultetu. Uspješnom odbranom magistarske teze „Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu“, 2016. godine je postao nosilac titule magistara islamskih nauka iz oblasti kiraeta.

Od januara 2015. član je Komsije za hifz Rijaseta IZ u BiH. Rukovodilac je Centra za Kur’an i sunnet Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

2021.godine odbranio je doktorski rad na temu: “Stilistički aspekti kira’eta” pred Komisijom u sastavu: doc. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, prof. dr. hfz. Halil Mehtić, član i prof. dr. hfz. Dževad Šošić, mentor i član, te postao doktor islamskih nauka iz oblasti kiraeta.