Kako razumijevati sunnet

Kako razumijevati sunnet Taha Džabir el-Alvani Ova studija proučava status sunneta u islamu i njegov suodnos s Kurʼanom. Autor pažljivo razm

Read More

Javna politika

Javna politika između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava Basma I. Abdelgafar Centar za napredne studije predstavlja publikaci

Read More