Prikaz knjiga

Tedždid, islah i civilizacijska obnova u islamu

Tedždid, islah i civilizacijska obnova u islamu

Mohammad Hashim Kamali

Centar za napredne studije predstavlja rad (ocassional paper) Tedždid, islah i civilizacijska obnova u islamu (Tajdīd, Iṣlāḥ and Civilisational Renewal in Islam) autora Mohammad Hashim Kamalija. Bosanski prijevod  je pripremila A. Mulović.Tedždid, islah i civilizacijska obnova u islamu lavna tema ovog rada jeste civilizacijska obnova kao integralni dio islamske misli. U radu se analiziraju značenja, definicija i porijeklo tedždida i islaha, njihova veza s idžtihadom te način na koji se oni manifestiraju u djelima i dostignućima predvodnika islamske misli, tokom historije islama. U radu se, također, daju formule i smjernice za tedždid koje bi trebalo da usmjeravaju savremene muslimane ka ostvarenju harmonije među civilizacijama i njihove saradnji za opće dobro.

***

Ovaj rad sastavljen je od dvaju dijelova, a prvi čini analiza tedždida, njegova definicija i djelokrug, njegovi tekstualni izvori i utjecaj skolastičkih promjena na njega. Drugi dio okreće se islahu, u vezi s islamskim preporoditeljskim pokretima, interakcijom i odgovorima na zapadnu modernost i sekularizam.

***

Historiju islamske misli obilježila je jedna neprekinuta tradicija unutrašnje revitalizacije i reforme, ugrađena u principe islaha i tedždida. Njen krajnji cilj bio je uskladiti postojeću stvarnost i društvene promjene s transcendentnim i univerzalnim standardom Kurʼana i sunneta, a kroz proces obnove i reforme. Tradicija islaha i tedždida je, stoga, dosljedno preispitivala muslimanski status quo i podsticala novu interpretaciju Kurʼana i sunneta.


Mohammad Hashim KamaliMohammad Hashim Kamali (r. 1944) generalni je direktor Međunarodnog instituta za napredne islamske studije (IAIS) u Kuala Lumpuru, saradnik je na Institutu za napredne studije u Berlinu. Član je Jordanske kraljevske akademije nauka. Predavao je islamsko pravo na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Kuala Lumpuru i bio je dekan Međunarodnog instituta za islamsku misao i civilizaciju (ISTAC) u Kuala Lumpuru. Bio je i konsultant UN-a za ustavne reforme na Maldivima i u Iraku. Član je različitih naučnih i stručnih tijela i odbora. Objavio je više naučnih djela iz oblasti islamskog prava među kojima su najistaknutija: Uvod u šerijatsko pravo (Sarajevo: Centar za napredne studije i El-Kalem, 2015), Principi islamske jurisprudencije (Sarajevo: Centar za napredne studije, 2017).

izvor:www.cns.ba

PREUZIMANJE: Tedždid, islah i civilizacijska obnova u islamu – Mohammad Hashim Kamali