Medžlis Konjic

PONOVLJENI KONKURS za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Glavatičevo

Islamska zajednica u BiH
Muftijstvo mostarsko
Medžlis Islamske zajednice Konjic
Izvršni odbor
Raspisuje

KONKURS
Za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Glavatičevo, Medžlis Islamske zajednice Konjic.

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i slijedeće Uslove:
– Završena jedna od priznatih medresa
– Završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
– Da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
– Da je kandidat familijaran

Priložiti:
– Ovjerene kopije dokumenta o školskoj spremi
– Molba sa kraćom biografijom
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
– Ocjena i mišljenje glavnog imama u medžlisu u kojem je bio uposlen

Plata je po Pravilniku o plaćama Medžlisa Islamske zajednice Konjic.

Konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima.

Rok prijave na konkurs je 7 dana od dana objavljivanja u IIN„Preporod”. (Preporod od 15. jula 2022.)

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis Islamske zajednice Konjic, Šehidska 4,88 400 Konjic, sa naznakom „Prijava na konkurs”.

Informacije putem telefona na broj: 036 734 610 ili putem emaila: mizkonjic@gmail.com

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
MIZ Konjic