Medžlis Konjic

Održana konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Konjic

U srijedu, 25.01.2023.godine, nakon jacije namaza u prostorijama Medžlisa IZ-e Konjic održana je konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Konjic. Sjednicu je u svojstvu najstarijeg člana Izvršnog odbora sazvao i otvorio gospodin Islam Ćosić. Na početku sjednice ašere je proučio Enes ef. Alić, a potom se pristupilo izboru predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Konjic za period 2022-2026.godina.

Po održanom glasanju za predsjednika je izabran gospodin Džemail Ćibo. Članovi IO su čestitali novoizabranom predsjedniku zaželjevši mu uspješno vođenje i rukovođenje Medžlisom IZ-e Konjic.

Džemail Ćibo je rođen 20.08.1975.godine u Spiljanima, Općina Konjic. Osnovnu i srednju Mašinsko – tehničku školu završio je u Konjicu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i stekao zvanje dipl. pravnik.

Pripravnički staž i praksu obavio u Općinskom sudu Konjic radi stručnog usvršavanja i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

U vremenu od 31.03.2001.godine – 31.07.2003.godine bio uposlen u ARC (American Refugee Committee), Program pravne pomoci u Mostaru, na poslovima pružanja pravne pomoći i zastuapanja.

Obavljao funkciju člana Općinske izborne komisije Konjic, te bio predsjednik Općinske izborne komisije Konjic.

Obavljao poslove stručnog saradnika za pravne i kadrovske poslove, te poslove šefa kabineta ministra. Od 2010-2016. godine bio angažovan na radnom mjestu pomoćnik ministra za razvojne projkete održivosti povratka, sve u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

U periodu od 1.7.2016. godine pa do danas obavlja poslove direktora Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

U periodu od 2015.godina pa do danas obavlja poslove predsjednika Nadzornog odbora privrednog društva „Igman“ dd Konjic.

U manadatnom periodu 2019-2023. godina imenovan za sabornika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa područja mostarskog muftijstva. U odnosu na MIZ Konjic, više godina obavljao funkciju predsjednika skupštine MIZ Konjic, bio član IO MIZ Konjic i član džematskog odbora.

Isto tako učestvovao je u većem broju radionica koje su se odnosile na edukaciju o pravima državnih službenika i namještenika u organima vlasti u BiH, Zakona o javnim nabavkama u BiH, borbi protiv korupcije, izradi Revidirane strategije BiH za provedbu anexa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, različim komisijama za izradu zakona i podzakonskih akata na nivou BiH, javnim nabavkama, izrade dokumenata okvirnih budžeta i budžeta na nivou F BiH, različitih projekata održivosti povratka kandidovanih vladinim i međunarodnim organizacijama itd.

Kada je u pitanju njegovo stručno usavršavanje vrijedi napomenuti da je u drugoj polovini 2006. godine položio pravosudni ispit, a 2015.godine stekao stručni naziv magistar pravnih nauka, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nalazi se na listi eksperata pri Agencijama za državnu službu F BiH i BiH.