Hutbe

Čemu nas uči Poslanik Muhammed, a.s. (3)

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, a,s.,na njegove ashabe, čistu porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Danas je 15.decembar 2017. gregorijanske godine, odnosno 26. Rebiu-l-evvel 1439. hidžretske godine.

Uzvišeni Allah je rekao: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Reci (Muhammede): “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!”- a Allah prašta i samilostan je”. (Ali ‘Imran, 31.)

Također je objavljeno:„O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da po Njegovom naređenju pozivaš ka Allahu i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti.“ (El-Ahzab, 45-47)

Mušrici su jedne prilike zarobili Zejda ibni Eddesina i osudili ga na smrtnu kaznu. Vođa mušrika Ebu Sufjan mu je rekao: „Bi li volio da si sada kod kuće među svojima, a da je na mjestu tebe ovdje Muhammed pa da ga ubijemo?“ Na to mu je Zejd odgovorio: „Allaha mi, ne bi želio da trn ubode Muhammeda, a.s., na mjestu gdje je on sada, a da ja budem kod kuće među svojima.“ Ebu Sufjan čuvši ove riječi reče: „Nisam vidio da ikoga ljudi vole, kao što vole Muhammeda njegovi drugovi.“

Enes ibn Malik, pripovjeda da je jedan čovjek upitao Alejhisselama kada će biti Sudnji dan? Poslanik, a.s., upita: „Šta si za Sudnji dan pripremio?“ A on odgovori: „Nisam pripremio mnogo ni namaza ni posta ni sadake, ali volim Allaha i Njegova Poslanika.“ „Ti ćeš biti sa onima koje voliš, odgovori Muhammed, a.s.“ (Buharija, Muslim i Taberani)

Jednom prilikom je Omer r.a. kazao Allahovom poslaniku a.s. : “Ja te volim Allahov poslaniče.” A Poslanik ga pita: “Kolko me voliš Omere?” “Volim te od svega više Allahov poslaniče osim od sebe.” Na to mu je poslanik a.s. rekao: “Ne Omere. Nije to iman sve dok me ne budeš volio više nego što sebe voliš.” Pa je otišao Muhammed a.s., a otišao je i Omer. I počeo razmišljati. Zašto traži Muhammed a.s. od mene da ga volim više nego što sebe volim? Pitao se: Ko si ti bio Omere? Bio si čovjek koji je svojom rukom zakopao svoju živi kćerku u zemlju. Ubio si svoje dijete vjerujući da je to dobro što činiš. Pa te Muhammed a.s. izbavio iz te zablude. Išao si putem prema džehennemu, pa te Muhammed a.s. uputio putem prema džennetu. Ko bi ti bio sad Omere da nije došao Muhammed a.s.? nakon toga Omer je požurio i našao Poslanika a.s. i rekao mu: “Allahov poslaniče volim te više nego što sebe volim. Pa mu kaže Poslanik: “Sada Omere.”

Poslanik a.s. je rekao: „Blago li se onome koji me je vidio i povjerovao mi, a onome koji mi je povjerovao, a nije me video, blago mu se sedam puta!“

‘U jednom hadisu se prenosi da je Poslanik a.s. upitao ashabe: “Čiji vas iman oduševljava?” Ashabi rekoše: “Iman meleka.” “Šta je to čudno u imanu meleka, oni stalno gledaju svoga Gospodara, pa ako oni neće vjerovati, ko će?” “Onda je to iman poslanika i vjerovjesnika” rekoše ashabi.” “Šta je toliko čudno u njihovom imanu, pa oni primaju objavu od svoga Gospodara, ako oni neće vjerovati, ko će?” Onda je to naš iman.” rekoše ashabi. “Šta je čudno u vašem imanu, pa vi mene gledate svaki dan, pred vama se Mjesec raspolovio, pred vama mi drveće i životinje čine sedždu, pred vama me kamenje selami, pa ako vi nećete vjerovati, ko će? “Onda ne znamo.” rekoše ashabi. “Iman koji oduševljava je iman onih ljudi koji me nisu vidjeli, a vjerovaće u mene, koji su samo čuli da je živio čovjek blago kovrdžave kose, i imat će ekstremnu ljubav prema meni. To je iman koji oduševljava.” reče Poslanik a.s.

Jesmo li mi svjesni kolika je uloga Poslanika, a.s., u našim životima. Vodimo li brigu o njoj? Jesmo li svjesni šta znači ljubav prema njemu i kako bi se trebala manifestirati? Ljubav prema Poslaniku trebala bi da nas ujedinjuje, motiviše, određuje. Ljubav prema Poslaniku objedinjuje u sebi ljubav prema onima koji ga vole i slijede. No mi danas, pod ovim ili onim objašnjenjima vidimo, da ima i onih koji izjavljuju ljubav Poslaniku alizbog ovih ili onih interesa, prijateljuju I sa onima koji Poslanika mrze. Kur’an nam objašnjava: „Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i Ahiret vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u dženetske bašče, kroz koje teku rijeke, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan i oni su zadovoljni Njime. Oni su Allahova stranka, a Allahova stranka su, doista, oni koji će zasigurno uspjeti.” (El-Mudžadele, 22.)

Molim Allaha da nas učini da budemo njegova stranka i da nam podari obećani uspjeh! Amin!

 

 

Čaršijska džamija u Konjicu / Esad Bajić