Odabrani tekstovi

U POVODU 7.MAJA “DANA DŽAMIJA” – DŽAMIJE NA PODRUČJU MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE KONJIC

Najstariji vjerski objekat na području Konjica datira iz 1537. godine. Bio je to mesdžid Ahmeta Tabanice – Tajice/Talice. Hasandedić o njemu je zabilježio: „Mesdžid na Varoši. Neki Alija Talica sagradio je 1537. godine mesdžid na Varoši ispod Vrtaljice, i misli se da je ovo bio najstariji sakralni objekat koji je za turske uprave podignut u Konjicu. Uza nj se nalazilo i groblje kome se, kao i mesdžidu, davno svaki trag zameo.“ U Kliškom katastarskom defteru iz 1537. godine spominje se mahala pod imenom Mahala mesdžid Ahmeda Tajice u Konjicu. Ime mahale dokazuje da je u njoj postojao mesdžid koji je napravio neki Ahmed Tajica.

Kako se navodi u Salnami vilajeta Bosna iz 1870 godine jednom od posljednjih pisanih izvora iz osmanske vladavine ovim krajevima u Konjicu je do tada bilo 17 sagrađenih džamija. (Šest u gradu Konjicu: Čaršijska, Repovačka, Prkanjska, Tekijska, Vardačka, Djevojačka, te džamije u Seonici, Kruščici, Goranima, Džanićima, Tuhobiću, Glavatičevu, Jaseniku, Bjelimićima, Lisičićima i Repovcima (za sadašnju džamiju u Repovcima navodi se da je sagrađena 1850. godine dok se u izvorima navodi da je džamija postojala i sredinom 18. stoljeća). Ostaje nepoznanica koji je 17 objekat, da li se misli na  mesdžid u Bulatovićima koji se spominje u tom periodu ili Mesdžid u Oteležanima koji je sagrađen u drugoj polovici 16. st., ili je možda  već tad bila sagrađena džamija na Blacama o kojoj ne postoje nikakvi podatci…

U toku Austrougarske vladavine na području Konjica nanovo je izgrađena džamija u Glavatičevu koja je u toku ustanka 1882/83 bila zapaljena, te džamije u Podhumu (1885), Gornjomahlaska u Seonici (1880) Stara džamija u Parsovićima (1892)., i džamija u naselju Habibije-Kruščica (1888).

Prema izvorima iz 1930. godine na prostoru opštine Konjic bile su 23 džamije, 6 u dobrom, 14 u poluruševnom i 3 u ruševnom stanju. Od njih je 8 imalo kamenu munaru, 10 drvenu a 5 ih je bilo bez munare.

Do agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine na području Medžlisa Konjic sagrađeno je 14 novih džamija: Čuhovićima (1930.), Lukomir (1968.), Grabovcima (1991.), Idbru (1967.) Orahovici (1990.), Glavičinama (1990.), Lisičići -nova džamija nakon potapanja stare Jablaničkim jezerom (1963.), Podorašcu (1986.), Studenčici (1960.), Šunjima (1968.), Džepima (1969.), Kruščica-Mustafići (1965.), Jasenik – nova džamija (1987.), Gorani – potpuna rekonstrukcija (1979.) (i nanovo je ozidana džamija u Donjoj Mahali u Seonici 1936.g.).

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine na području Opštine Konjic potpuno su porušene tri džamije (u Hotovlju, Glavatičevu i Studenčici). Džamija u  Studenčici izgrađena je na novom mjestu (2008.), Džamija u Glavatičevu izgrađena je na mjestu porušene (1998.), Džamija u Hotovolju izgrađena je na mjestu porušene (2006.)

Pored ove tri obnovljene džamije u poratnom periodu izgrađena je 21 džamija. To su džamije u naseljima: 1. Bijela (2010.), 2.Brđani (2008.), 3. Buturović Polje (2000.), 4. Čelebići (2007.), 5. Donje Selo (2017.), 6. Dubočani (2009.), 7. Džajići (2009.), 8. Galjevo (2017.), 9. Gornje Polje (2008.), 10. Gradac (2011.) 11. Homolje (2013.), 12. Kralupi (2017.), 13. Ljuta -Bjelimići (2008.), 14.Nevizdraci (podignuta munara uz postojeći mesdžid 2016.) 15. Ovčari (2018.), 16. Parsovići-nova džamija (2008.), 17. Ribići (2011.), 18.Spiljani (2003.),  19. Treboje-Bolobani (2013.), 20.Zukići (2008.), 21. Gradska džamija – Konjic (2016.).

Izvršena je i potpuna rekonstrukcija džamija u Šunjima, Bjelimićima, Grabovcima, Glavičinama, te djelimična u mnogim drugim džematima.

Na području Medžlisa IZ-e Konjic danas imamo 50 džamija u sljedećim mjestima:

1. Bijela, 2. Bjelimići, 3. Brđani, 4. Buturović Polje, 5. Čelebići, 6. Čuhovići, 7. Donje Selo, 8. Dubočani, 9. Džajići, 10. Džanići, 11. Džepi, 12. Galjevo, 13. Glavatičevo, 14. Glavičine, 15. Gorani, 16. Gornje Polje, 17. Grabovci, 18. Gradac 19. Homolje, 20. Hotovlje, 21. Idbar, 22. Jasenik, 23. Kruščica [2 džamije], 24. Kralupi, 25. Lisičići, 26. Lukomir, 27. Ljuta (Bjelimići), 28. Nevizdraci, 29. Ovčari, 30. Orahovica, 31. Parsovići, 32. Podhum, 33. Podorašac, 34. Repovci, 35. Ribići, 36. Seonica [dvije džamije], 37. Spiljani, 38. Studenčica, 39. Šunji, 40. Tuhobić, 41. Treboje-Bolobani, 42. Zukići, 43. Gradska džamija – Konjic, 44. Vardačka džamija – Konjic, 45. Prkanjska džamija – Konjic, 46. Tekijska džamija – Konjic, 47. Čaršijska džamija – Konjic, 48. Repovačka džamija – Konjic.

Među nestalim vjerskim objektima na području Medžlisa Islamske zajednice Konjic, spominje se džamija na Crnom Vrhu. Prema zabilješci Hivzije Hasandedića a po kazivanju stanovnika Kruščice na lokalitetu „Kod džamije“ postojala je vrlo prostrana džamija. Nema podataka ko ju je i kad sagradio. Smatra se starijom i od stare džamije u Goranima.

Postojala je također, pored spomenutog Mesdžida Ahmeda Tabanice u Konjicu i Djevojačka džamija. Prema izvorima sagrađena je prije 1565.godine. Zgrada joj je postojala sve do 1946.godine (vidi sliku ispod) ali je mnogo ranije prestala služiti kao džamija. Ostalo je zabilježeno da je jedno vrijeme u njoj bila smještena kovačka radnja.

Do izgradnje džamija u Čuhovićima 1930. godine. vjerski obredi obavljani su u džamiji na Blacama koju su sagradili “humljaci” koji su tokom ljeta dolazili sa stadima iz Hercegovine. Nema podataka od kada je ova džamija postojala. Od ove džamije danas su ostali samo zidovi.  Po kazivanju Džemail ef. Delića džamija je nakon gradnje džamije u Čuhovićima napuštena ali su vjernici primjetili da im je oslabila ljetina i povezali to s napuštenom džamijom. To je rezultiralo akcijom u kojoj je bila pripremljena sva potrebna građa da se džamija na Blacama obnovi, no, počeo je Drugi svjetski rat i s tom aktivnošću se stalo.

GALERIJA – KONJIČKE DŽAMIJE