Prikaz knjiga

ENCIKLOPEDIJA HADISA

zdavačka kuća „Libris“ ovih dana je najzad uspješno okončala epohalan poduhvat – iz štampe je izašla Enciklopedija hadisa. U želji da našem čitateljstvu da potpun i zaokružen uvid u neizmjerno bogatstvo i razuđenost Poslanikovog a. s. Hadisa i Sunneta, izdavač se odlučio na prevođenje djela „Džem’ul-fevaid min džami’il-usul ve medžme’iz-zevaid“ čiji autor je Muhammed El-Fasi Er-Rudani (1627-1683).
Enciklopedija sadrži čak 10.129 hadisa, od kojih je većina vjerodostojnih ili dobrih, rijetki su ocijenjeni kao slabi, a samo nekolicina kao lažni. Hadisi su razvrstani po temama, počev od islamskog vjerovanja, pa sve do Sudnjeg dana i opisa Dženneta i Džehennema. Enciklopedija je objavljena u 10 tomova, pri čemu je vođeno računa da se u okviru pojedinih tomova očuvaju tematske cjeline.
Prevođenje i priprema ovog izuzetnog djela su trajali preko dvije godine. U početku su nosioci projekta bili Fikret Pašanović (koji je odabrao upravo ovo djelo i bio redaktor ukupnog prijevoda), Mustafa Prljača, Fuad Sedić i Sead Seljubac. Kasnije su na insistiranje izdavača, a u želji da se ubrza dovršetak ovog kompleksnog i zahtjevnog projekta, uključeni i mnogi drugi, među kojima su Mehmedalija Hadžić, Halil Mehanović, Izet Terzić, Ahmed Adilović i drugi. Zbog toga je, uprkos usaglašavanju metodologije, moguće primijetiti razlike u stilu i jeziku prijevoda. Enciklopedija uporedo sa prijevodom na bosanski jezik sadrži i integralan arapski tekst, mjestimično vokaliziran. Za izuzetni dizajn je zaslužan Safer Muminović.
Zbirka sadrži hadise iz šesnaest poznatih hadiskih zbirki:
– Takozvanih šest zbirki (el-kutubussitte): 2 „Sahiha“ čiji su autori Buhari i Muslim i 4 „Sunena“ čiji su autori Ebu Davud, Tirmizi, Nesa›i i Ibn Madža
– El-Muvetta› Imama Malika
– 4 „Musneda“ čiji su autori Ahmed ibn Hanbel, Ed-Darimi, Ebu Ja’la El-Mevsili i Ebu Bekr El-Bezzar
– 3 „Mu’džema’ – Zbornika (El-Kebir /Veliki/, El-Evsat /Srednji/ i Es-Sagir /Mali/) čiji autor je Et-Taberani
– „Džami’ul-usul“ od Ibnul-Esira El-Džezerija, i
– „Medžme›uzzevaid“ od Hafiza Hejsemija
Pošto je lektoru data „umjetnička sloboda,“ neka rješenja, posebno ona vezana za lična imena prenosilaca hadisa i autora zbirki nekima će se doimati neobičnima, ali će većina, nadati je se, u njima prepoznati ono na što su od ranije navikli. Tako će, npr., Ebu Hurejre, Buharija, Ibn Madže biti Ebu Hurejra, Buhari, Ibn Madža i sl…Mnoge riječi u kojima je apostrof zamjenjivao elif ili ajn po tim rješenjima su ostale bez njega, tako da i to može u početku djelovati zbunjujuće.
Tekst hadisa nije opterećen tumačenjima, izuzev rijetkih napomena gdje su to prevodioci smatrali potrebnim. Knjiga je namijenjena kako specijalistima i stručnjacima, posebno imamima, tako i svima onima koji žele upoznati riječi i djela Allahovog poslanika Muhammeda a.s. i slijediti njegov primjer. Naravno, pri svemu tome treba imati u vidu raznolikost njegovih uloga i situacija kroz koje je prolazio. Neki hadisi su izrečeni prije a neki poslije Hidžre, neki u izobilju a neki u oskudici, neki su upućeni određenom pojedincu a neki su općenite naravi, u nekima Poslanik izriče poslaničku poruku, a u nekima drugim, opet, saopćava stvari koje su proizvod shvatanja raširenih u doba kada su izgovorene…
Izvjesno je da i ovaj poduhvat, kao i sve ljudsko, ima svoje nedostatke, za koje se nadamo da će biti otklonjeni u eventualnim kasnijim izdanjima. Uvjereni smo da će ova Enciklopedija hadisa ispuniti očekivanja i približiti nam Muhammeda a. s., njegove riječi i djela i pomoći da slijedimo njegov veličanstveni uzor. Stoga izdavač i prevodioci zaslužuju čestitke i zahvalu za ovakvo sjajno pregnuće.

Ovih dana predstavljanje enciklopedije organizirano je za imame i u Medžlisu IZ Konjic te je određen broj primjeraka obezbjeđen i za biblioteku Medžlisa IZ-e Konjic.

 

S A D R Ž A J prve knjige hadisa

ISLAMSKO VJEROVANJE, IMAN
Značaj imana
Definicija islama i imana
Svojstva i obilježja imana
Odredbe u vezi s imanom, davanje prisege i dr.
PRIDRŽAVANJE I SLIJEDJENJE KUR`ANA I SUNNETA
Umjerenost u djelima
O ZNANJU (ILMU), NJEGOVOJ VRIJEDNOSTI
Pravila ponašanja (edeb) u vezi sa znanjem,
pitanje, davanje fetvi i pisanje
Prenošenje hadisa, prenosioci, zapisivanje i nestanak znanja
Laganje na Poslanika (a.s.) i smatranje da je laž
ono što je vjerodostojno preneseno
ČISTOĆA
Propisi o vodi
Nečistoće
Obavljanje fiziološke potrebe
Čišćenje nakon obavljanja fiziološke potrebe
Vrijednost abdesta
Način uzimanja abdesta
Temeljito uzimanje abdesta, čišćenje zuba i pranje ruku
Ispiranje nosa i pranje dijelova tijela prilikom abdesta
Šta kvari abdest i gusul
Mesh po mestvama
Tejemum
Kupanje (gusul) nakon nečistih stanja
Javna kupatila, kupanje prilikom prihvatanja islama
i nakon mjesečnog ciklusa
Mjesečni ciklus (hajz)

 

S A D R Ž A J druge knjige hadisa
NAMAZ
Vrijednost namaza
Obaveza obavljanja namaza
Namaska vremena
Vremena u kojima je pokudjeno klanjati
Vrijednost ezana i ikameta
Početak učenja ezana i ikameta, njihova formulacija i dr.
Džamije
Uvjeti za namaz: okretanje prema Kibli, čistoća, sutra
Način obavljanja namaza i sastavni dijelovi
Učenje u dnevnim namazima
Kunut, ruku i sedžda
Sjedenje i učenje na njemu i predavanje selama
Šta je zabranjeno, a šta dozvoljeno u namazu
Vrijednost klanjanja u džematu,
odlazak u džamiju i iščekivanja namaza
Propisi o džematu, imamu i onome ko ga slijedi
Propisi o safovima i uvjeti za onoga ko slijedi imama
Sehvi sedžda, sedždei-tilavet i sedžda zahvalnosti
Vrijednost i obaveznost Džuma-namaza, kupanje radi njega i dr.
Vrijeme Džuma-namaza, ezan za njega, hutba i dr.
Namaz putnika i spajanje namaza
Namaz u strahu (opasnosti)
Bajram-namaz
Pomračenje sunca
Namaz i dova za kišu
Sunneti dnevnih namaza
Dva rekata uz Sabah
Podnevski i ikindijski sunneti
Akšamski, Jacijski i Džumanski sunneti
Vitr-namaz i Duha-namaz
Tehijetul-mesdžid, Istihara, Hadže-namaz, Tesvih-namaz i dr.
Noćni namaz
Teravih-namaz i dr.

 

S A D R Ž A J treće knjige hadisa
DŽENAZA
Bolest i nevolje, smrt djece, kuga i dr.
Strpljivost u nevoljama i priželjkivanje smrti
Obilaženje bolesnika
Smrt i smrtna stanja
Poslanikova smrt, gasuljenje, kefini i ukop
Plač, naricanje i tuga
Gasuljenje umrle osobe i umotavanje u kefine
Dženaza namaz
Praćenje dženaze, nošenje i ukop
Saučešće, kaburska stanja, posjećivanje kabura
ZEKAT
Obaveza zekata i grijeh za izostavljanje
Zekat na novac i poljoprivredne proizvode i voće
Zekat na nakit, rudno bogatstvo, pronadjeno blago,
med, imetak siročeta i trgovačku robu
Zekatul-fitr, ubirači zekata i njegovo trošenje
Vrijednost sadake, podsticanje na nju i dr.
POST
Vrijednost posta i Ramazana
Utvrdjivanje početka mjeseca, nijet za post i imsak
Kada je pohvalno, kada pokudjeno, a kada zabranjeno postiti
Mršenje (nepoštenje) putnika i drugih, nadoknada i keffaret
I`tikaf, Lejletul-kadr i dr.

 

S A D R Ž A J četvrte knjige hadisa
HADŽ I UMRA
Vrijednost i obaveznost hadža, vrijednost umre i dana Arefata
Putovanje i norme ponašanja u vezi s njim,
jahanje sam ili dvojica zajedno
Mikati, dozvoljeno i zabranjeno muhrimu
Ihram i šta ga kvari, kazna za lov
Ifrad, kiran i temettu
Tavaf
Sa`j i ulazak u Kabu
Vukuf (boravak na Arefatu) i Ifada (povratak s Arefata)
Bacanje kamenčića, brijanje i oslobadjanje od ihrama
Hedj – hadžski kurban
Spriječenost, otkup, uvjetovanje
Ulazak u Mekku i izlazak iz nje
Zamjenjivanje u obavljanju hadža i hadž djeteta
Tekbiri tešrik, Poslanikovi govori na hadžu i broj
obavljenih hadžova i umri
Vrijednost Mekke i Iabe, o haremu, Zemzemu, čuvanju Kabe i napajanju
Gradnja i rušenje Kabe
Vrijednost Medine i njenog harema
KURBAN
O LOVU
PROPISI O KLANJU
Ubijanje nekih životinja
AKIKA

 

S A D R Ž A J pete knjige hadisa
ZAKLETVA
Zavjet
BRAK
Ženidba Poslanika, a.s. s nekom od njegovih žena
Podsticanje na brak i neki adabi sklapanja braka
Staratelji, svjedoci, traženje dozvole i adekvatnost
Mehr, gozba i odazivanje na nju
Bračne zapreke i srodstvo po mlijeku kao jedna od njih
Brak na odredjeno vrijeme, neki džahilijetski brakovi i
neke stvari zbog kojih se razvrgava brak
Pravednost prema ženama, prekinuti snošaj, neposlušnost, kastriranje i dr.
Medjusobna prava i obaveze bračnih drugova
Ophodjenje sa ženama
Ljubomora, osamljivanje sa ženama i njihovo gledanje
RAZVOD
Formulacije, razvod prije konzumacije braka,
razvod za vrijeme trajanja menstruacije
Razvod pod prinudom, razvod ludaka, pijanca, roba i dr.
Sporazumni razvod i neopćenje
Medjusobno proklinjanje, odredjivanje čije je dijete, o nahočetu
Priček (iddet), period žaljenja za umrlim mužem, skrbništvo
UGOVORI, TRGOVINA, STJECANJE
Šta je zabranjeno prodavati
Nedozvoljeni postupci u trgovanju
Neki oblici kupoprodaje
Različiti vidovi kamate
Pravo izbora i vraćanje robe zbog mahane
Pravo preče kupnje, monopol, reguliranje cijena
Dug i njegovo izmirenje
Pozajmica, doživotno korištenje, poklon
Partnerstvo, zalog, zastupanje, najam
Partnerstvo u obradjivanju zemlje
Najam, kultiviranje, nadjena stvar
SUDJENJE
Pohvalno i pokudjeno, pravila ponašanja pri sudjenju
i način na koji se vrši
Tužbe, dokazi, svjedočenje i sl.
Vakuf, nagodba, emanet
Oslobadjanje robova i postupanje prema njima
Robinja koja vlasniku rodi dijete i otkupljivanje roba

 

S A D R Ž A J šeste knjige hadisa
OPORUKA
NASLJEDJIVANJE
Nasljedjivanje starateljstva, osobe bez nasljednika,
Poslanikovo a.s. naslijedje
ŠERIJETSKE KAZNE
Podsticanje na njihovo izvršenje, amnestiranje, zagovaranje
i diskrecione kazne
Ubistvo kao grijeh, samoubistvo
Odmazda za hotimično i nehotimično ubistvo i druge slučajeve
Ubistvo u ludilu i pijanstvu, ubistvo teškim predmetom,
trovanje, nestručno liječenje i dr.
Odmazda za ozljede, opraštanje počiniocu
Krvarina za ubistvo, tjelesno oštećenje, ranu, zametak i sl.
Kazna za otpadništvo i vrijedjanje Poslanika a.s.
Kazna za blud
Kazna za blud za sljedbenike knjige, za homoseksualizam,
sodomiju i potvoru
Kazna za kradju i kada se primjenjuje
Kazna za pijenje alkohola
ISHRANA
Pribor za pripremu jela, pravila pri jedenju jela (edeb)
poput učenja Bismille, pranja ruku, jedenja ispred sebe
O pojedinim jelima
O PIĆU I PIJENJU
Pijenje stojeći iz grlića posude, predahnjivanje prilikom pijenja,
redosljed u pijenju, pokrivanje posuda i dr.
Opojna pića
O nekim napicima i posudama
ODIJEVANJE I UKRAŠAVANJE
Zlato, svila, vuna, kostrijet i dr.
Propisi o oblačenju
Vrste i boje odjeće
Nošenje prstena
Nakit i mirisi
Kosa, brada i brkovi
Bojenje kose
Obrezivanje, rezanje noktiju, odstranjivanje dlaka, tetoviranje i dr.
Liikovi, crteži i zavjese
O HILAFETU I RUKOVODJENJU
Izbor prve četverice halifa
Poslušnost vodji i lojalnost zajednici

 

S A D R Ž A J sedme knjige hadisa
DŽIHAD
Vrijednost čuvanja granice i borbe na Božijem putu
Vrijednost pogibije na Allahovom putu i odlike šehida
Obaveza džihada, iskrenost nijeta i neki adabi džihada
Propisi i sredstva u vezi s džihadom
Primirje, džizja, kršenje ugovora i izdaja
Ratni plijen, okovi i slično tome
Ratni plijen i petina
Plijen i Vjerovjesnikov s.a.v.s. udio u njemu
Utrkivanje, gadjanje i konji
Plemenitost Poslanikovog a.s. porijekla i njegova imena
ŽIVOTOPIS I VOJNI POHODI
Vjerovjesnikovo s.a.v.s. rodjenje
Dojenje, otvaranje prsa i stasavanje
Početak objave i način njenog spuštanja
Vjerovjesnikova s.a.v.s. strpljivost u neprijatnostima koje
mu je učinio njegov narod, njegovo lomljenje kipova
Hidžra u Abisiniju
Vjerovjesnikov s.a.v.s. odlazak u Taif i njegov izlazak
pred plemena; prva prisega na Akabi
Druga i treća Akaba
Poslanikova s.a.v.s. hidžra u Medinu
Broj Poslanikovih vojnih pohoda i stanje prije bitke na Bedru
Bitka na Bedru
Pohod na pleme Nadir, protjerivanje Jevreja iz Medine,
pogubljenje Ka`aba ibn Ešrefa i Ebu Rafija
Bitka na Uhudu
Vojni pohod na Er-Radži, Bi`r Maunu i Fezaru
Bitka na Hendeku i pohod na Benu Kurejzu
Vojni pohodi; Zatur-Rika, Benu Mustalik i Enmar
Pohod na Hudejbiju
Pohodi Zu Kared, Hajber, Mu`ta i pohod Usame b. Zejda
Feth – oslobodjenje Meke
Pohod na Hunejn
Pohodi Evtas i Taif
Slanje Halida b. Velida protiv Benu Džuzejma i pohodi
Abdullaha b. Huzafe Es-Sehmija i Alkame b. Mudžezziza
Slanje Ebu Musaa i Muaza u Jemen, te slanje Alije i Halida u Jemen
Pohodi Zul-Halesa, Zatusselasil i Tebuk
Pohodi Benu Mulevveh, Zugbe Es-Suhejmi i dr.
Borba protiv otpadnika

 

S A D R Ž A J osme knjige hadisa

 

TEFSIR – TUMAČENJE KUR`ANA
Vrijednost Kur`ana i pojedinih sura i ajeta
Tefsir sura Fatiha i El-Bekara
Sura Alu Imran
Sura En-Nisa
Sura El-Maida
Sura El-En`am
Sure El-E`Raf i El-Enfal
Sura Et-Tevba
Sure Junus (Junus), Hud (Hud), Jusuf (Jusuf),
Er-Ra`d (Grom) i Ibrahim (Ibrahim)
Sure El-Hidžr (Hidžr), En-Nahl (Pčele) i El-Isra (Noćno putovanje)
Sure El-Kehf (Pećina) i Merjem (Merjem)
Sure Ta-Ha (Ta-Ha) El-Enbija (Vjerovjesnici)
El-Hadždž (Hadž) i El-Mu`minun (Vjernici)
Sura En-Nur (Svjetlost)
Sure El-Furkan (Furkan) Eš-Šuara (pjesnici) En-Neml (Mravi)
El-Kasas (kazivanje) i El-Ankebut (Pauk)

 

Sure Er-Rum (Bizantijci) Lukman (Lukman) Es-Sedžda
(Padanje ničice) i El-Ahzab (Saveznici)
Sure Sebe (Sebe) Fatir (Stvoritelj) Ja-sin (Ja-sin)
Es-Saffat (redovi) SAD (SAD) i Ez-Zumer (Skupovi)
Sure El-Mu`min (Vjernik) Ha-mim sedžda, Eš-Šura (Dogovaranje)
Ez-Zuhruf (Ukras) i Ed-Duhan (Dim)
Sure El-Ahkaf (Ahkaf) El-Feth (pobjeda) El-Hudžurat (sobe)
i Ez-Zarijat (Oni koji pušu)
Sure Et-Tur (Gora) En-Nedžm (Zvijezda) El-Kamer (Mjesec)
Er-Rahman (Milostivi) El-Vakia (Dogadjaj) i El-Hadid (Gvoždje)
Sure El-Mudžadela (Rasprava) El-Hašr (Progonstvo) El-Mumtehina
(Provjerena) Es-Saff (Bojni red) El-Džumua (Petak) i El-Munafikun
(Licemjeri)
Sure Et-Tegabun (Samoobmana) Et-Talak (Razvod braka) i
Et-Tahrim (Zabrana)
Sure Nun, Nuh, El-Džinn (Džini) El-Muzzemmil (Umotani)
i El-Muddessir (Pokriveni)
Od sure El-Kijama (Smak svijeta) do kraja Kur`ana
Poticaj na učenje Kur`ana, pravila ponašanja prilikom
učenja, podjela Kur`ana i dr.
Dopuštenost različitih načina učenja, o mufessal surama, raspored Kur`ana i njegovo sastavljanje
TUMAČENJE SNOVA
MEDICINA I LIJEČENJE
Rukja, hamajlije (zapisi), urok i tome slično
Zloslutnja, optimizam, nesreća i zaraza
Astrologija, sihr i vračanje
ODREDJENJE (KADER)
Prepirka izmedju Adema i Musaa, a.s. status djece
O opasnosti kaderija i sl.

 

S A D R Ž A J devete knjige hadisa
O LIJEPOM PONAŠANJU (EDEB)
Nazivanje i odgovaranje na selam
O traženju dozvole za ulazak
Kihanje, zijevanje, sijela, adabi druženja na sijelu
Uzajamno potpomaganje muslimana
Medjusobna ljubav, sakrivanje tajne
Hvala, zahvala, pohvala i blagost
Naredjivanje dobra, odvraćanje od zla
Namjera (nijet), iskrenost (ihlas) obećanje i laž
Darežljivost, plemenitost, škrtost
Srdžba, ogovaranje, prenošenje tudjih riječi, pjesma
Igra i zabava, proklinjanje i grdjenje
Zavidnost, sumnjičenje, nekomuniciranje i istraživanje mahana
Oholost, pokazivanje (rijaluk) i veliki grijesi
Dvoličnost, šala i prepirka
Imena i nadimci
Poezija (pjesništvo)
DOBROČINSTVO I RODBINSKE VEZE
Dobročinstvo prema roditeljima
Dobročinstvo prema djeci, rodbini i siročadi
Održavanje rodbinskih veza i obaveze prema komšijama
Milostivost, gostoljubivost i posjećivanje
VRLINE I ZASLUGE
Neki poslanici i njihove vrline
Vjerovjesnikove a.s. vrline uz one spomenute drugdje
Poslanikove osobine: kosa, biljeg poslanstva
Jos neka obilježja Božijeg Poslanika
Isra i Mi`radž
Poslanikovo izvještavanje o stvarima koje su gajb
Govor životinja i predmeta
Bereket u hrani i vodi
Uslišavanje Poslanikovih a.s. dova
Neka pitanja koja su mu postavili sljedbenici knjige
Različite mu`džize, spominjanje životne dobi i poslanikove djece
Općenite vrline ashaba
Ebu Bekra
Omera ibn Hataba
Osmana ibn Affana
Ali b. Ebu Taliba
Talhe, Zubejra, Sada, Seida, Abdurahmana ibn Avfa
Abbasa, Džafera, hasana i husejna
Zejda ibn Harise, sina mu Usame, Ammara ibn Jasira
Bilala, Ubejja, Ebu Talhe, Mikdada i Ebu Katade
Selmana, Ebu Musaa, Abdullaha ibn Selama i sina mu Jusufa
Sabita ibn Kajsa, Ebu Hurejre, Hatiba i Džulejbiba
Harise ibn Surake, Kajsa ibn Sa`da, Halida ibn Velida
Ebu Džemile, Abbada, Damada, Adija ibn Hatima, Sumame
Hamze, Akila, Ebu Sufjana ibn Harise i Abdullaha ibn Džafera
Hababa, Salima, Amira ibn Fuhejre, Amira ibn Rebie
Osmana ibn Mazuna, Muaza, Ambra ibn Džemuha
Ebul-Jusra, Abdullaha ibn Abdullaha ibn Ubejja
Ebu Dahdana, Zejda ibn Sabita, Rafija ibn Hudejdža
Abdulaha ibn Ekrama, Osmana ibn Asa
Ebu Umame, Zejda ibn Savhana, Ferve ibn Hubejre
Harmele ibn Zejda, Hamze ibn Amra, Vereke ibn Nevfela
Hatidže bint Huvejlid, Fatime, Aiše, Safije, Sevde
Zejnebe, Rukajje, Ummu Kulsum, Ummu Seleme i dr.
Ehli-Bejta i njegove tazbine
Muhadžira i Ensarija
Vrline ovog umeta
Vrline i zasluge Kurejša i drugih arapskih plemena
Vrline nekih grupa i zajednica nakon ashaba
Vrline raznih mjesta na zemlji i pokuda nekih

 

S A D R Ž A J desete knjige hadisa
POUČNE PRIČE
POČETAK STVARANJA I ZAČUDNOST STVORENOGA
ZIKR I DOVE
Vrijednost zikra i dove
Vrijeme upućivanja dove, stanje u kojem treba biti onaj
ko upućuje dovu, način na koji se to čini i dr.
Allahovo najveće ime i lijepa imena
Dove u namazu
Dove ujutro i uveče, prilikom ulaska u kuću i džamiju, putovanja i dr.
Dove u nevolji, istihara, dove prilikom jedenja i pijenja,
oblačenja i dr.
Dove prilikom vidjenja mladjaka, grmljavine, oblaka, vjetra,
kihanja, te dove na Arefatu i u Lejletul-kadru
Razne dove
Istigfar, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid, salavat
ZUHD, SIROMAŠTVO, NADA, POHLEPA
STRAH, SAVJETI
POKAJANJE I OPROST
ISKUŠENJA
Konkretna iskušenja
PREDZNACI SUDNJEG DANA
SUDNJI DAN
Okupljanje, polaganje računa,
Poslanikovo s.a.v.s. vrelo, sirat, vaga, šefaat
DŽENNET I DŽEHENNEM
Vidjenje Uzvišenog Allaha u vječnoj kući
MEHMEDALIJA HADŽIĆ; zašto je važan hadis?